1.ช่อง"รหัสนักศึกษา" ให้นักศึกษาป้อนรหัสประจำตัวของ
   นักศึกษาจำนวน 9 ตัวอักษร
2. ให้ป้อนชั้นปีของนักศึกษา ณ ปัจจุบัน
3. เช็คคำนำหน้า ของนักศึกษาทุกครั้ง
4. ป้อนชื่อ - นามสกุล ของนักศึกษาตามความเป็นจริงเสมอ
5. ช่องรหัสผ่าน ให้นักศึกษาตั้งเอง โดยกรอกเหมือนกันทั้ง 2 ช่อง
6. ป้อนโปรแกรมวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
7. ป้อนคณะของนักศึกษาที่สังกัดอยู่
8. ช่องสถานภาพของนักศึกษาเป็นนักศึกษาภาคปกตี,ขยายโอกาส,
    หรือกศ.ปช
9. อาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์อะไร
10. กรุณาป้อนอีเมลล์ของนักศึกษาทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการ
    ติดต่อ
11. รหัสผ่านตั้งเองควรจะเป็นตัวเลขไม่เกิน 9 ตัว